Franklar..mı?

Morevenj Hanedanının ilk kralı birinci childeric (milattan önce dört yüz seksen bir) in mezarından çıkartılan buluntuların bir kısmı mezar hediyesidir. Bunların içinde en belirgin olanı ise Hun ordusununda rütbe olarak taşınan uçuç bölgesine (bazılarına göre Ağustos böceği) benzer broşları, sanki Frank sanatıymış gibi tanırlar, oysa Hun ve Avarlara aittir. Bu uç uç böceği askeri bir rütbe dışında. Üç beyliğini temsilen verilen bir isim de olabilir.

Hanedan adını Childeric in babası Morevechten alan morevenjler, Burgundlar Atilla (milattan önce dört yüz elli üç) ile müteffik olup Hun ordusunda yer aldığı gibi batıda yer alan bir Üç Beyliğidir. Yani Childeric in mezarından çıkartalım bu ünvan bronşları, Atillanın ordusundaki bir Burgund generalinden miras yoluyla sonraki kuşağına kalmış ve o da mezara koymuş olabilir. Yani, gerçekte bir mezar hediyesidir ve kesinlikle ne Frank ne de German kültürüne ait değildir.

Franklar, German kabilelerinden gösterilir, ancak Kimmer ve İstiklerin yurdundan çıkmıştır. Bu durumda Frankların Kimmer ve İskitlerle karışmadığını kim söyleyebilir? Hiç kimse tabiki… Çünkü milattan önce adları geçen Kimmer ve İstikleri bir kenara bırakırsak, milattan sonraki dönemde bile Hunlar German ve İskandinav kabileleri ile karışmıştır. Hatta Fransa nın göbeğinde adını Avara nehrinden aldığı söylenen Avaricum (Bourges yakınlarında bir yer) adında bir yerleşim yeri bile görülmektedir.

Ayrıca karışık kabilelerden oluşan Sarmat kabilelerinden bazılarının, Frank dedikleri topluluğa karıştığı görülmektedir. Hatta Sarmalar German kabilelerin ataları olarak da kabul edilir ki bu da German sözünün sarmatlar içinde bulunan ve Türkçe konuşan kabileler tarafından verilmiş olabileceğini akla getirir. Çünkü German adının Hint Avrupa dillerinde hiçbir anlamı yokken, Türkçe kökenli olan Erman sözünden gelir. Eğer bu kelimedeki man eki mübalağ (kocaman gibi) ekiyse o zaman Erman çok er erler anlamını taşır ki bazı batılı araştırmacılar da bu anlamı vermektedir, yani çok adamlar. Hatta ataman sözü gibi de ele alabiliriz.

gerçi frank kelimesinin anlamını da tam anlamı ile çözmüşler diyemeyiz.